Hur ser reglerna för tillbyggnad ut?

Att göra en tillbyggnad innebär att bostadens yta kan utökas. Om tillbyggnaden inte är större än 15 kvadratmeter behövs i de flesta fall inget bygglov. Det är dock kommunen som avgör detta. Reglerna för tillbyggnad på Gotland ser därför inte likadana ut som reglerna för tillbyggnad i Bromma. Reglerna skiljer sig även åt mellan olika områden på Gotland och Fårö.

En tillbyggnad är en förändring av en bostad, som ökar dess yta. Tillbyggnaden kan göras i sidled, vilket är det vanligaste, men även uppåt eller nedåt. Reglerna för tillbyggnad skiljer sig åt, från en kommun till en annan. Reglerna för Bromma finns att läsa om här. Boende på Gotland kan hitta reglerna på kommunens webbplats. Där står bl.a. följande: 

“Tillbyggnader ska göras med stor respekt för byggnadens karaktärsdrag och omgivning samt underordna sig den befintliga byggnaden. Det befintliga husets ursprungliga form ska kunna avläsas även efter en tillbyggnad. Utbyggnader ska placeras mot husets baksida. Tillbyggnader som förändrar byggnadens grundvolym mot gatan ska undvikas.

Tillbyggnad

Detta gäller troligen framför allt i Visby, och innanför ringmuren. På andra håll kan det vara lättare att få en tillbyggnad godkänd även om den förändrar byggnadens grundvolym. Det är dock kommunens byggnadsnämnd som avgör detta. Det är också de som avgör om tillbyggnaden kräver bygglov, eller om det räcker med en anmälan till byggnadsnämnden.

Vad räknas som en tillbyggnad?

Följande åtgärder räknas som tillbyggnader:

  • Utgrävningar av källare
  • Inglasning av balkong
  • Takkupor

Följande räknas däremot inte som tillbyggnader:

  • Att tilläggsisolera en byggnad
  • Inredning av ytterligare bostad, inom en byggnads volym, exempelvis genom att en vind inreds till bostad

Region Gotland har sammanställt en karta, som visar de områden där bygglov krävs även för mindre tillbyggnader. Dessa områden kan delas in i följande kategorier: 

  • Påverkansområde för buller eller annan risk
  • Bebyggelsemiljö av särskilt värde
  • Byggnad eller gårdsmiljö av särskilt värde
  • Område med särskilt konstnärligt värde